XtGem Forum catalog

Nạp vào túi ZingXu

Bạn cần phải đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Nạp vào tài khoản
Số Seri
Mật mã của thẻ
Mệnh giá thẻ ZingXu
20,000 VNĐ 200
60,000 VNĐ 600
120,000 VNĐ 1,200
Lưu ý